top of page

קניין אישה קניין הליכה

קניין אישה. קניין הליכה.

ההרגל מרוקן את הפעולה מהמטען הרוחני שלה.

"הליכה בארץ ישראל"-בחינת האפשרות של "למלא" את פעולת ההליכה מחדש.

"כל המהלך ד' אמות בארץ ישראל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא"

הגמרא[1] במסכת כתובות מפרטת את השכר למצוות ההליכה בארץ ישראל: כל הליכה של ארבע אמות. דווקא. שלא בסרגל- זו כף יד מאוגרפת והחלק של אמת היד עד המרפק. יד של גבר דווקא.

מצוות שאדם רגיל בהם והם מעשה שבשגרה, נקראות "מצוות שאדם דש בעקביו"[2]. יש הסוברים כי זו אינה מצווה בהגדרתה אלא פעולה בעלת ערך רוחני רב שנובעת מהפסוק: "נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה"[3]

קניין הילוך

בחינת מקום לפעולה- "קרקע שכל תשמישה הוא בהילוך". התנאי היחיד כדי שפעולת ההליכה תהווה "קניין".

רבי אליעזר במסכת בבא בתרא‏[4] סבור כי ניתן לקנות קרקע על ידי הילוך. כראיה לדבריו מביא רבי אליעזר את הפסוק בו אמר אלוקים לאברהם "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה"[5], ומסיק מכאן כי אברהם אבינו קנה את ארץ ישראל שניתנה לו כמתנה מאלוקים, על ידי ההילוך. שאר החכמים חלוקים על רבי אליעזר, וסבורים שסיבת ההליכה לא הייתה כדי לקנות את ארץ ישראל, אלא כצעד סמלי וסגולי, "כדי שתהא נוחה ליכבש לבניו".

כך או כך, מודים חכמים לרבי אליעזר, כי ניתן לקנות קרקע בהילוך בתנאי שזו קרקע שכל תשמישה הוא בהילוך, כגון שביל.

קניין חזקה

חזקה היא אחת משלוש דרכי הקניין של הקרקעות[6] : "נעל וגדר ופרץ כלשהו - הרי זו חזקה"[7]. הגמרא[8] דנה בשאלה אם הליכה בקרקע היא מעשה חזקה:

"הלך בה לארכה ולרחבה - קנה מקום הילוכו, דברי רבי אליעזר; וחכמים אומרים: אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק" החזקה מתבטאת בפעולה של נעילה, גידור או פריצת פרצה בשטח.

האם ניתן להשאיל את המושג "נעילת קרקע" ל"נעילת נעליים"?

לחבר ולתקשר עם מושג ההליכה, כדי לעשות את קניין ההליכה אך באותה העת לרוקן את קניין החזקה שנותן לה תוקף- ע"י חליצת הנעליים.

עדיין ישנה השארת חותם ההליכה ע"י הצבע ברגליים- פעולה של בעלות או סימון טריטוריה.

אישה אינה יכולה לעשות קניין. בסופו של דיון, הפעולה הינה אסתטית גרידא. נטולת המטען הרוחני המתקיים רק כשגבר מבצע אותה. "בת- רשות אחרים עליה".

[1] מסכת כתובות קיא, א

[2] דברים ז, יב, רש"י.

[3] ישעיהו מב, ה

[4] דף ק, עמוד א

[5] בראשית יג, יז

[6] במסכת קידושין: "נכסים שיש להם אחריות‏ (=קרקעות) נקנין בכסף ובשטר ובחזקה". (פרק א משנה ה)

[7] בבא בתרא, פרק ג, משנה ג

[8] דף ק ע"א


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page